Pereiti prie turinio

Neformalus švietimas gali būti vykdomas, kai užsiėmimai organizuojamis užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Paprastai toleruojami skaidrūs neutralūs skysčiai. Ką daryti? Be to, verta žinoti, kad sąnarių skausmai kankina ir peršalus. Ši knyga skirta įvairių pakopų, skirtingo aukštojo mokslo lygmens kineziterapijos studijų programą studijuojantiems studentams bei dirbantiems kineziterapeutams, leis aiškiau ir plačiau suprasti klubo sąnario artrozių ir endoprotezavimo biomechaninius, kineziologinius, chirurginius ypatumus bei kineziterapijos taikymo tokio profilio pacientams, galimybes.

Tai tęsiasi nuo medicinos tėvo Hipokrato, kuris skaus­mo gydymą pavadino dievišku darbu, laikų, o gal ir iš anks­čiau.

sąnarių skausmas stotelės

O diskusijos, kas yra skausmas ir kaip jį nugalėti, ne­tyla ir vargu ar kada nutils. Apie skausmo medicinos pro­blemas šiandien kalbiname ilgametį Lietuvos skausmo drau­gijos prezidentą, Tarptautinės skausmo studijų asociacijos tikrąjį narį nuo metų, Londono karališkosios gydyto­jų kolegijos narį dr. Arūną Ščiupoką. Kas yra skausmas? Ar per pastaruosius metus skaus­mo samprata kito? Pacientui skausmas — tai nemalonus simptomas, pavo­jaus signalas, reiškiantis, kad jo organizmui kažkas negerai ir būtina kreiptis į gydytoją.

Gydytojui paprastai skausmas — tai ligos, traumos ar kitos kilmės audinių pažaidos sukel­tas sindromas. Vadovaujantis šia samprata, ieškant skaus­mo priežasties, reikia atlikti reikalingus tyrimus, nustatyti ligą, ją išgydyti.

Skausmo šaltinio neliks — neliks ir paties skausmo. Bet tai labai supaprastintas požiūris į skausmą, vedantis beveik keturis šimtmečius atgal, kai Descartesas aprašė skausmą, kaip audinių pažaidos sukeltą signalą, kuris pasiekia galvos smegenis ir čia suvokiamas.

Toks vienpusis skausmo signalo supratimas buvo paneig­tas praeito šimtmečio viduryje P. Wall ir R. Melzack,paskelbus Naująją skausmo teoriją, kuri populia­riai geriau žinoma kaip skausmo vartų teorija. Tapo aiš­ku, kad dėl audinių pažaidos kilęs skausmo signalas kin­ta, yra moduliuojamas.

Pagrindinė skausmo signalo mo­duliacija vyksta užpakaliniuose nugaros smegenų raguose esančioje nervinėje jungtyje sinapsėjetaip pat dėl sinap­sę slopinančio nusileidžiančio poveikio iš galvos smegenų.

Taip skausmo signalas yra prislopinamas vadinamuosiuose skausmo vartuose iki jam patenkant į centrinę nervų siste­mą. Praeito amžiaus pabaigoje įrodyta, kad pats skausmo signalas yra ir svarbiausias podagra ppt rodiklis Amerikos skausmo draugija, arba penktasis gyvybės signalas, kurio kontrolė arba stebėjimas yra svarbiausias uždavinys teikiant sąnarių skausmas stotelės pacientams.

Šiandien samprata yra tokia, kad skausmas — tai nemalonus jutiminis ir emocinis poty­ris, atsirandantis dėl esamos ar galimos audinio pažaidos, ar tik nusakomas taip pat, kaip ir esant audinio pažaidai. Skausmas visada subjektyvus Tarptautinė skausmo studijų artropatijos sąnarių šepetėliai rankos gydymas, Tad naujoji skausmo samprata jokiu būdu nepaneigė skausmo, kaip pavojaus signalo, koncep­cijos.

sąnarių skausmas stotelės

Ji tik praplėtė skausmo supratimo erdvę, sakydama, kad skausmas visada yra subjektyvus potyris, kuris kartu yra ir jutiminis, ir emocinis. Iš kur kyla skausmas? Kokia skausmo fiziologija ir patofiziologija? Skausmo signalas plinta žinomais keliais. Pirmiausia jis keliauja pirminėmis aferentėmis, kurios yra dvejopos — tai jutiminės A-delta ir C skaidulos. Toliau — jutiminis pirma­sis neuronas g. Nugaros smegenyse skausmo signalas plinta vėl ta pačia kryptimi, bet 2 sąnarių skausmas stotelės.

Raktiniai žodžiai

Greitasis plitimo kelias sąnarių skausmas stotelės pagrindinį smegenyse jutimų branduolį — gumburą, iš jo to­liau pasiekia sensorinę žievę, kuri vertina skausmo loka­lizaciją. Lėtasis skausmo plitimo kelias siekia migdolinį kūną, emocinį, vadinamąjį baimės branduolį, kas padeda vertinti skausmo emocinį poveikį ir, taip pat labai svar­bu, skausmo intensyvumą stiprumą. Dėl to paveikia­mi smegenų kamiene apie vandentekį esantys pilkosios medžiagos dariniai, produkuojami endogeniniai endor­finai — natūralūs mūsų organizmo opioidai, kurie nusi­leidžiančiais takais pasiekia žinomus skausmo vartus ir vėl moduliuoja skausmo signalą.

Taigi skausmo fiziolo­gija yra aiškiai apibrėžta skausmo signalo plitimo ir slo­pinimo CNS sistema, uždara grandine. Kai skausmo si­gnalo šaltinio nelieka, grandinės veikla sustoja. Tačiau, kai signalas šioje grandinėje ilgokai nenuslopinamas ir užtrunka, grandinė įjautrinama sensibilizuojama. Nor­maliai vykęs skausmo signalo perdavimas ir slopinimas trinka.

Ar žinote, kad nėštumo metu jūsų sąnariai suminkštėja?

Jam užsitęsus, procesas gali negrįžtamai sutrikti. Tuomet skausmo signalas keliaus grandinėje nenustojamai. Pacientas patirs ilgai besitęsiantį skausmą net ir tuomet, jei pradinio skausmo šaltinio jau senokai nebėra. Kokios yra skausmo rūšys? Koks skausmas dažniau­siai vargina žmones? Pirmiausia skausmas klasifikuojamas pagal kilmę. Kie­kvienas gydytojas visuomet apie tai turėtų pagalvoti, kai su­tinka skausmą patiriantį ligonį.

Norėčiau pabrėžti, kad kal­bu ne apie audinio pažeidimo kilmę, ne apie tam tikrą ligą, traumą ar kitą galimą etiologiją.

Grįžti į turinį Koks gydymas yra paskirtas?

Kalbu apie skausmo kilmę pagal tai, kokios skausmo jutimo struktūros pažeistos arba, jei nepažeistos tiesiogiai, skausmas patiriamas kaip signalo plitimo ir slopinimo sutrikimo padarinys. Taigi skausmo kil­mė gali būti: a nocicepcinė, b neuropatinė, c idiopatinė.

Nocicepcinę skausmo kilmę suprantame, kai signalas kyla audiniuose, kur nociceptoriai atlieka savo darbą, transfor­muodami informaciją apie audinio pažeidimą į signalą. Kar­tu dažnai pažeidžiami audiniai, todėl nocicepcinis skausmas kartais dar vadinamas uždegiminiu skausmu.

Kita skaus­mo kilmė — aukso ūsai sąnarių atsiliepimai tiesiogiai pažeidžiamos signalo perdavimo struktūros pirminės aferentės, nugariniai mazgai, nugaros smegenys, gumburas ir kt.

sąnarių skausmas stotelės

Tokiu atveju skausmo kilmė yra neuropatinė gr. Pathos — liga. Jei skausmo signalas pati­riamas dėl sutrikimo jo perdavimo ir slopinimo grandinėje, kalbame apie idiopatinę skausmo kilmę. Taigi nieko nepa­prasto, viskas labai aišku, ir gydytojui tereikia susikaupti ir teisingai vertinti skausmo kilmę jį patiriančiam pacientui. Deja, per beveik 15 metų praktiką siuntimuose apie skaus­mo kilmę dar neteko perskaityti… Dauguma per 50 proc. Skausmas taip pat klasifikuojamas pagal skausmo tru­kmę ir tęstinumą tąsą.

Ir vėl būtina kūrybiškai tirti ligonį ir tiksliai interpretuoti šią svarbiąją skausmo charakteris­tiką. Sąnarių skausmas stotelės pasakyti, kad jos supratimas pastaruoju laiku kiek keitėsi.

Jei pavartysime 10—15 metų senumo skaus­mo vadovėlius, rasime, kad 3 mėnesiai yra tarsi riba, kai buvęs ūminis skausmas virsta lėtiniu. Šiandien ūminis skausmas apibrėžiamas kaip dėl audinio pažeidimo kilęs skausmo signalas, kuris sukelia nervinių sąnarių skausmas stotelės įjautri­nimą sensibilizacija. Tačiau jo trukmė aiškiai neapibrė­žiama, tik teigiama, kad tai priklauso nuo audinių gijimo, signalo slopinimo proceso ir, kas svarbiausia, nuo jude­sių.

Tai svarbi užuomina, kad fizinė terapija ir reabilita­cija privaloma stabdant skausmo tąsą. O lėtinis skausmas pagal šių dienų realijas suprantamas kaip neonkologinės etiologijos skausmas, kilęs kaip lėtinio sveikatos sutriki­mo padarinys, pažeidžiantis fizines ir mentalines funkci­jas, neigiamai veikiantis gyvenimo pilnatvę kokybę.

Jei­gu šiuos skausmo klasifikavimo klausimus nepamirštume ir su diagnozėmis būtų geriau. Dabar, galima sakyti, mūsų gydytojai skausmo nediagnozuoja.

COVID-19 STATISTIKA KAUNO MIESTE

Jei nediagnozuoja, va­dinasi, gydytojai skausmo dar nepažįsta. Geriau nieko ne­galvoti ir siųsti pacientus į skausmo kliniką — ten viską iš­siaiškins. Bet juk gydytojo pašaukimas yra diagnozuoti ir gydyti ligas, taip pat ir skausmą, kuris šiandien pripažin­tas savarankiška liga! Ką turėtų žinoti ir atlikti gydytojas, sutikęs skaus­mą patiriantį pacientą? Skausmo kilmės ir trukmės įvertinimas, apie ką kal ­bėta anksčiau, yra būtinas.

Skausmas išreiškiamas ir nu­sakomas žodžiais. Jokie naujausi ir įmantriausi tyrimai nepakeis kruopščiai surinktos skausmo istorijos. Pacien­to apklausa yra skausmo tyrimo centrinė ašis. Pokalbyje su pacientu tiksliai suprasime, kokios yra skausmo sti­prumo, jo pobūdžio charakteristikos.

Standartizuotame žmogaus figūros piešinyje pacientas aiškiai pavaizduos jį varginančią skausmo lokalizaciją. Visa tai leis susida­ryti pirminę nuomonę apie skausmo kilmę ir trukmę.

Sąnarių problemos. Sprendimo būdai.

Bet tai ne viskas. Labai svarbi paciento apklausos dalis yra ir farmakoanamnezė. Juk kiekvienas, ypač lėtinio skaus­mo varginamas pacientas, atsineša vadinamąją skausmo vaistinėlę, kuri neretai yra labai gausi ir artrozė rankų ir gydymo. Tai bu­vusio skausmo gydymo, neretai — savigydos, padarinys.

Tai irgi būtina įvertinti. Juk skausmą svarbu pradėti gy­dyti ir gydyti iš esmės. Ką svarbu žinoti apie skausmo gydymą? Pirmiausia svarbu įsisąmoninti ir be jokių išvedžiojimų suprasti, kad skausmą gydo pirmasis jį sutikęs gydytojas.

Sąnarių skausmas stotelės būtina veikti kaip skubiosios ir neatidėliotinos pagalbos atvejais. Galbūt mūsų gydytojai jau primiršo, o tie, kurie ne­seniai baigė universitetus, galbūt nė neišmoko, kas tiesiog apgailėtina, kad skausmas yra būtinosios ir neatidėliotinos pagalbos klausimas.

Tai patvirtina metų rugpjūčio 26 dienos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeri­jos įsakymas. Dar prieš 5—7 metus šį įsakymą buvo galima rasti ligoninių priėmimo skyriuose skelbimų lentose, bet il­gainiui jis iš čia išnyko. Bet skausmas niekur nedingo! Pagal mūsų tyrimus iš tų, kurie kreipiasi į ligoninių priimamuo­sius, mažiausiai trys penktadaliai pacientų patiria skausmą. Pacientai atvyksta norėdami skubios pagalbos.

Jiems svarbu greitai ir tiksliai įvertinti skausmą, paskirti skausmo gydy­mą, atsižvelgiant į patiriamo skausmo intensyvumą, vartoti stipriųjų opioidinių analgetikų morfinojei skausmas sti­prus ar nepakeliamas.

Paskyrus skausmo gydymą, ten pat, priėmimo palatoje, būtina atlikti skausmo gydymo kontro­lę, t. Kaip rodo patirtis, šių taisyklių dažnai nepaisoma. Šiandien ligoninių priimamieji vis ge­riau aprūpinami įvairiais diagnostiniais aparatais.

Tai, be abejo, labai gerai, nes ligonis ištiriamas čia pat, nereikia guldyti į stacionarą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atlieka aktyvų saviizoliacijoje esančių asmenų stebėjimą — galimai sergantis žmogus turi būti pasiekiamas telefonu, el.

Tačiau atrodo, kad ligoninių priima­mieji praranda paskirtį teikti gydomąją pagalbą. Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad maždaug keturi penktadaliai pacientų, patiriančių skausmą, su skausmu ir palieka prii­mamąjį, vyksta namo. Sąnarių skausmas stotelės tokių pacientų kelias veda pas šeimos gydytoją. Jei ligonis priėmimo skyriuje buvo iš­tirtas ir specialistų apžiūrėtas, atrodytų, tereikia vadovau­tis rekomendacijomis ir tęsti paskirtą skausmo gydymą, gal kiek koreguoti.

Bet išraše nieko konkretaus apie skausmo gydymą paprastai nebūna. Teko skaityti ne vieną epikrizę-išrašą iš garsiomis save laikančių klinikų, tarp jų ir gydan­čių onkologinius ligonius, kuriuose apie skausmo kontrolę parašytas vienas žodis — analgetikai.

Nei juoktis, nei verkti šeimos gydytojui, gavusiam tokias rekomendacijas, todėl jis nė negalvodamas siunčia ligonį į skausmo kliniką. Nors sąnarių skausmas stotelės tik kelios dienos po gausios specialistų komandos sprendimo apie jo patiriamą skausmą. Kokios dažniausiai daromos klaidos? Didžioji problema šeimos gydytojui — lėtinis skausmas, šioje srityje daugiausia ir klaidų. Mūsų tyrimai tepalai ir geliai dėl sąnarių, kad Lietuvoje daugiau kaip penktadalis suaugusiųjų per 18 metų patiria lėtinį skausmą.

Vidutinė tokio patiriamo skaus­mo trukmė — beveik 8 metai. Dažniausios lokalizacijos — nu­garos apatinė dalis, sąnariai, galva. Sąnarių skausmas stotelės rodo, kad per 40 proc. Tai nemažas akmenėlis į gydytojų daržą.

sąnarių skausmas stotelės

O ir skiriant gydymą, mūsų gydytojo virtuvėje pilna įvairių, kartais ne­suprantamų skausmo gydymo receptų. Pavyzdžiui, jei pa­ciento skausmas pagal etiologiją yra griaučių raumenų kil­mės, dažniausiai gydymas susiveda į įvairių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo NVNU kaitaliojimą ar jų derinius, kartais skiriant tam pačiam pacientui net po 3 skirtingus… Nežinau, iš kur toks iracionalus vaistų skyrimas ir kaip jis šauna į galvą.

Jei lėtinio skausmo intensyvumas stiprus ir nepakeliamas, ligonis neserga onkologine liga, labai retas šeimos gydytojas paskirs opioidinio analgetiko, net silpno, pavyzdžiui, kodeino ar tramadolio. Tenka išgirsti iš pacien­tų, kad to neleidžia daryti įstatymai. Apie kokius įstatymus ir kas prikalbėjo šeimos gydytojams, irgi neaišku.

Artrozė melsva blauzdos stotelė

Gal tai vietiniai įstaigos įstatymai, kai administracija atsiriboja nuo specialių receptų opioidiniams preparatams įsigijimo, saugojimo ir kitokios kontrolės taisyklių, kurios būtinos. Šeimos gydytojas pats niekada nepaskiria stipraus opioido morfino, fentanilio pleistrų net onkologinį skausmą ken­čiančiam, siunčia varganą pacientą kad ir kelis sąnarių skausmas stotelės ki­lometrų į skausmo kliniką.

Užuot pakeltų ragelį ir pasitar­tų su skausmo klinika. Labai dažnai nekorektiškai elgiasi šeimos gydytojai ir su senyvo amžiaus pacientais, kuriems skausmas yra tikrai dažnas simptomas ir įvairių lėtinių ligų palydovas. Sprendimas nukreipti šiuos ligonius konsultuo­tis į skausmo kliniką, verčiant keliauti tolimą atstumą, la­bai nepamatuotas.