Pereiti prie turinio

Pacientų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės. Pacientui draudžiama: savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas; rūkyti ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje, laikyti ir gerti svaigiuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas; turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą; naudotis laisvų lovų patalyne; elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu pvz. Atsisakyti suteikti veterinarines paslaugas, jeigu tai padaryti trūksta kvalifikacijos, įgūdžių ir sugebėjimų arba asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo neapmoka už jau atliktas veterinarines paslaugas arba atsisako atlikti išankstinį apmokėjimą; 7. Klinikoje laikomasi Lietuvos Respublikos Odontologijos praktikos įstatymo reikalavimų: Pacientas turi teisę: pasirinkti klinikoje dirbantį odontologą; gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas; gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę, o taip pat turi teisę ir į šios informacijos konfidencialumą. Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.

Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais.

tinktūros dėl bananų sąnarių gydymo

Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą: Jeigu paciento buvimo sveikatos priežiūros įstaigoje metu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą: Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos kilmės, socialinės padėties,tikėjimo, neįgalumo ir kitokiais pagrinadis. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą vardas, pavardė, pareigos irjo profesinę kvalifikaciją. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę,įstaigoje taikomus tyrimo ir gydymo būdus, galimą riziką, šalutinį poveikį, gydymo prognozę.

Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą bei įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

aplinkai ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Teisė į informaciją: Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, gydymo prognozę, šalutinį poveikį šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

skausmas pėdos gydymo metodų sąnarių

Sveikatos priežiūros įstaiga šioje dalyje numatytos informacijos pacientui gali nesuteikti tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas.

Apie kliniką

Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą vardą, pavardę, pareigas gydymas pareigos informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Pacientas, išklausęs gydytojo prognozes ir rekomendacijas, turi teisę rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę nutraukti Susitarimą nedelsiant jeigu mano, jog suteikiamos veterinarinės paslaugos yra netinkamos, tačiau nutraukimo dienai jis privalo visiškai atsiskaityti su gydykla, o tik šio Susitarimo IV dalyje nustatyta tvarka nustačius, jog veterinarinės paslaugos buvo atliktos netinkamai gydykla įsipareigoja grąžinti visas jai sumokėtas sumas už netinkamų paslaugų atlikimą.

Ligoninės gydytojai

Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo sumokėti įkainiuose nustatytą pinigų sumą už veterinarijos klinikos ar gydytojo suteiktas veterinarines paslaugas arba atlikti išankstinį dalinį ar visišką apmokėjimą; 6. Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo pateikti visą reikiamą informaciją apie gyvūną augintinį; 7.

piršto sąnarių skausmas ir jų gydymas liaudies gynimo

Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, kilus ginčui dėl paslaugų suteikimo privalo vadovautis šio Susitarimo IV dalimi ir spręsti juos šioje dalyje nustatyta tvarka; 8.

Pasirašydamas šį susitarimą asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, patvirtina, jog jam yra suprantamos Susitarime numatytos jo teisės ir pareigos, yra suprantama visa galima rizika, susijusi su ligos diagnozavimu bei veterinarinėmis procedūromis, dėl kurių jis kreipėsi, narkoze bei chirurgine intervencija, o reikalingos atlikti veterinarinės procedūros tam tikrais atvejais gali būti pavojingos gyvūno sveikatai ir gyvybei bei ne visuomet duoti norimą rezultatą.

IV ginčų dėl veterinarinių paslaugų suteikimo sprendimas.

  1. Gydytojas vaikų endokrinologas - teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė | e-medicina
  2. Gydymo proceso eiga: fazės | Apie mus | VšĮ "Agapao reabilitacijos centras"
  3. Pacientams paslaugas namuose teikia šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, akušeris, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojas.

Kilus neiaškumų dėl suteiktų veterinarinių paslaugų kokybės ar atlyginimo už tokias paslaugas dydžio, asmuo kuris kreipėsi į gydyklą visų pirma privalo kreiptis į paslaugas suteikusį veterinarijos gydytoją su prašymu paaiškinti jam kilusius neiaškumus; 2. Jeigu asmuo nėra patenkintas gautu atsakymu ar paaiškinimu, jis privalo kilusį ginčą spręsti pasikreipdamas į gydyklos vadovą bet kokia forma t. Kreipimasis į gydyklos vadovą galimas ir be išankstinio kreipimosi į paslaugas suteikusį gydytoją; 3.

Pagal šį susitarimą veterinarinės paslaugos atliekamos tam gyvūnui dėl kurio į veterinarines paslaugas teikiančią gydyklą ar gydytoją kreipėsi asmuo.

Nepavykus išspręsti kilusio ginčo pasikreipiant į gydyklos vadovą, asmuo privalo kreiptis į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją — organą, skirtą nagrinėti skundus dėl netinkamų veterinarijos paslaugų suteikimo, neprofesionalaus ar kitokio netinkamo veterinarijos gydytojų elgesio Adresas:LSGVGA, Veiverių A-2, LT Kaunas, el.

Kreipimasis tiesiogiai į klinikos vadovą, o nepavyks išspręsti kilusių ginčų — į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją šalių susitarimu laikytinas privaloma išankstine ginčo ikiteismine sprendimo institucija.

Gydymo proceso eiga: fazės

Siekdama išsiakinti ar buvo suteiktos tinkamos veterinarinės paslaugas, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų nagrinėjimo komisija gydymas pareigos specialistus — veterinarijos gydytojus, gali atlikti specialų panaudotų vaistų, gyvūno kūno ar kitą tyrimą. Tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtos ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gali būti konstatuojama ar paslaugos suteiktos tinkamai ar netinkamai; 5. Bet kokios neteisingos ar šmeižikiškos informacijos apie veterinarijos gydytoją ar veterinarijos kliniką išsakymas, susijęs su neva netinkamu veterinarinių paslaugų suteikimu, dar nesant to patvirtinančio sprendimo, gali užtraukti atsakomybę ją paskleidusiam asmeniui, todėl tokia informacija gali būti skleidžiama tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo, kuriuo nustatytas netinkamų veterinarinių paslaugų suteikimo faktas; 6.

nugaros skausmas sąnarių

Klientas pasirašydamas šį Susitarimą sutinka, kad priimant sprendimą dėl veterinarijos gydytojo suteiktų paslaugų tinkamumo ir savalaiškumo yra reikalingos specialios žinios ir nešališkumas bei supranta, kad dėl minėtų priežasčių, jis pats negali įvertinti veterinarijos gydytojo darbo.

Tinkamu dokumentu, patvirtinančiu apie veterinarijos gydytojo atliktų paslaugų tinkamumą ir savalaiškumą negali būti jokie kitokie dokumentai nei raštiški ginčų komisijos ar kitos oficialios valstybės institucijos sprendimai. Abi šio Susitarimo pusės esant ginčui dėl veterinarinių paslaugų kokybės, savalaikiškumo ar pagrįstumo sutinka vadovautis LSGVGA specialistų parengtas ir suderintais dokumentais t.

artritas uždegimas sustav

Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus. Pacientas turi suteikti informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus pacientui žinomus duomenis apie savo sveikatą.

Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

  • Vykdant kandidatų atranką į gydytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su vidinės įmonės struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie įmonės vykdomą veiklą.
  • V 6.
  • Paciento teisės ir pareigos
  • Paciento teisės ir pareigos - Altamedica klinikos
  • Traumos sąnarių ir raiščių
  • Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus.

Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientaskurio vardu jis kreipiasi.

Titulinis Informacija pacientams Paciento teisės ir pareigos Paciento teisės ir pareigos Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir ligoninės personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.

Neįskaitomi, reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo datos.

gliukozamino chondroitino weider kaina